BRAK REJONIZACJI:

 

W przypadku wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego nie obowiązuje rejonizacja oraz instancyjność jak w przypadku postępowania sądowego. Oznacza to, że sprawę w postępowaniu przedsądowym może prowadzić Mediator Sądowy wpisany na listę każdego Sądu Okręgowego na terenie całego kraju. Podobnie ma się rzecz z właściwością miejscową sporu. Przepisy umożliwiają aby postępowanie prowadził każdy Mediator Sądowy do którego zwróci się strona z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

 

KOSZTY: 

 

Koszty i stawki Mediatorów Sądowych z tytułu mediacji sądowych w ramach prowadzonego już postępowania sądowego, zostały  określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2016 r., w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

1. OPŁATA ADMINISTRACYJNA w kwocie 500,00 zł netto pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w trybie uproszczonym. Obejmuje ona czynności związane z prowadzeniem postępowania przez Mediator Sądowego od zawezwania do udziału w postępowaniu mediacyjnym aż do zawarcia ugody. Mediator Sądowy może wnioskować o zwrot kosztów z tytułu przejazdu, noclegu. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi. 

 

2. ZAWARCIE UGODY oraz sporządzenie jej przez Mediatora Sądowego w trybie uproszczonym, celem przedstawienia stronom z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo do rozpoznania sporu - kwota 150,00 zł netto.

 

Opłaty w kwotach równych ponoszą obie strony postępowania lub wnioskodawca.

Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA:

 

Kierując sprawę do sądu, strony tracą kontrolę nad wynikiem postępowania. O ich sprawie rozstrzyga sąd, zaś strony mają ograniczony wpływ na rozstrzygnięcie sporu, wynikający ze szczegółowych przepisów procedury cywilnej. Kierując sprawę do postępowania mediacyjnego, strony pozostawiają sobie całkowity wpływ na wynik zakończenia sporu. W postępowaniu sądowym strony po zaprezentowaniu swoich stanowisk i dowodów na ich poparcie są zdane na ocenę konfliktu dokonywaną przez sędziego, który wydaje wyrok.  Dobrze przeprowadzone postępowanie mediacyjne zapewnia szybkie, odformalizowane postępowanie, przy niewielkich kosztach i z gwarancją zachowania poufności. Mediacja daje możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji między stronami. Same strony, z pomocą mediatora, wypracowują treść ugody, która jest przez nie akceptowana. Ugoda zawarta przed mediatorem, w odróżnieniu od ugody zawieranej przed sądem, daje możliwość ułożenia stosunków między podmiotami w sposób głębszy niż wynikający z zakreślonej w pozwie podstawy faktycznej i prawnej. Strony konfliktu, zawierając ugodę, akceptują taki sposób zakończenia sporu. 

 

JESTEŚMY NAJBARDZIEJ PROFESJONALNI ZE WSZYSTKICH

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Adres email
Numer telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie
wymagane pola!

kontat@firma.pl

+48 123 123 123

Skontaktuj się z nami

Mediator Sądowy
przy Sądzie Okręgowym
we Wrocławiu

Informacje

 

Komunikat:

UWAGA! W związku z obostrzeniami dotyczącymi wprowadzenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi zakażeń wirusem SARS-CoV-2, informujemy, iż spotkania z mediatorami w siedzibach Sądów Okręgowych na terenie całego kraju zostały odwołane na czas nieokreślony.

 

Kontakt

 

Mediator Sądowy

przy Sądzie Okręgowym

we Wrocławiu

w sprawach cywilnych i gospodarczych

 

INFORMACJA: 72 72 73 001

www.mediatorsadowy.wroclaw.pl

biuro@mediatorsadowy.wroclaw.pl