1. WNIOSEK

 

Mediator Sądowy przyjmuje wniosek o wszczęcie postępowania na odpowiednio do tego przygotowanym wzorze. Podmiot, który występuje z wnioskiem opisuje w nim, kto jest stronami postępowania i czego ono faktycznie dotyczy. Wniosek musi zostać również prawidłowo opłacony.

 

2. KONTAKT

Mediator Sądowy przesyła drugiej stronie postępowania zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego. Informuje o możliwości przystąpienia do postępowania, a także w wyjątkowych przypadkach może przedstawić już na wstępie propozycje strony poprzez zawezwanie do próby ugodowej.

 

3. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

Uważa się również, iż uzyskanie zgody drugiej strony na rozmowy i negocjacje jest też jednoczesnym początkiem postępowania mediacyjnego.  W przypadku braku zgody na postępowanie mediacyjne, Mediator Sądowy sporządza protokół dla wnioskodawcy, w którym stwierdza ZGODNIE Z ZASADĄ ZAWINIENIA, iż druga strona postępowania nie podjęła rozmów i odmówiła polubownego sposobu rozwiązania sporu. Stronom pozostaje wówczas tylko postępowanie sądowe.

 

4. UGODA 

W przypadku braku porozumienia Mediator postanawia zakończyć postępowanie mediacyjne oraz sporządza z wszystkich czynności protokół, opisując wszystkie zaistniał okoliczności propozycje stron i inne istotne, ujawnione fakty. Następnie protokół taki przesyła obu stronom. W przypadku zawarcia ugody, Mediator spisuje krótki protokół dokumentujący fakt prowadzenia mediacji, a także ugodę w oparciu o zgodne postanowienia stron i dołącza ją do protokołu. Odpisy protokołu Mediator doręcza stronom. Podpisanie ugody może też nastąpić na posiedzeniu wspólnym, na którym obecne będą obie strony postępowania lub ich pełnomocnicy. 

 

 5. ZATWIERDZENIE 

 

Po zakończeniu postępowania Mediator bezzwłocznie składa protokół z postępowania mediacyjnego wraz z ugodą we właściwym sądzie. Sąd na wniosek złożony przez strony formalnie ją zatwierdza, badając czy nie doszło do naruszeń prawa w jej treści. Następnie nadaje klauzulę wykonalności(czas oczekiwania 6 tygodni), po czym ugoda uzyskuje status TYTUŁU WYKONAWCZEGO.

 

 6. KOMORNIK ( ewentualne postępowanie egzekucyjne)

W przypadku braku wykonywania postanowień ugody przez strony, podmiot  której uprawienie nie jest realizowane, może wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji postanowień ugody poprzez zajęcie środków pieniężnych, ruchomości lub nieruchomości należących do drugiej strony postępowania.

JESTEŚMY NAJBARDZIEJ PROFESJONALNI ZE WSZYSTKICH

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Adres email
Numer telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie
wymagane pola!

kontat@firma.pl

+48 123 123 123

Skontaktuj się z nami

Mediator Sądowy
przy Sądzie Okręgowym
we Wrocławiu

Procedura

 

Komunikat:

UWAGA! W związku z obostrzeniami dotyczącymi wprowadzenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi zakażeń wirusem SARS-CoV-2, informujemy, iż spotkania z mediatorami w siedzibach Sądów Okręgowych na terenie całego kraju zostały odwołane na czas nieokreślony.

 

Kontakt

 

Mediator Sądowy

przy Sądzie Okręgowym

we Wrocławiu

w sprawach cywilnych i gospodarczych

 

INFORMACJA: 72 72 73 001

www.mediatorsadowy.wroclaw.pl

biuro@mediatorsadowy.wroclaw.pl